Gratis verzending naar adressen in Nederland!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van SCHEEPVAARTVERLICHTING.NL
Handelsnaam: Condarmatic Lighting Projects
Kamer van Koophandel Breda. nr. 76196372

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door
Condarmatic Lighting Projects uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht en/of ontvangst van een online bestelling houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan en op voorhand afgewezen.

1.3 De klant met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontacteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden bekend te zijn.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en mededelingen van Condarmatic Lighting Projects zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld danwel schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien Condarmatic Lighting Projects deze heeft aanvaard of al dan schriftelijk heeft bekrachtigd. Onverlet het hiervoor opgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na 30 dagen na dagtekening.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte hiervan tegen een overeenkomstig deel van de totale offerteprijs.

2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor af fabriek / magazijn Condarmatic Lighting Projects.

2.5 Vermelde prijzen online, in offertes en opdrachten worden steeds gedaan op basis het tijdstip van de vermelding. In offerte en/of opdracht geldende prijzen zijn geldig tot 30 dagen na offertedatum, tenzij anders vermeldt. Verstrekte opdrachten na afloop van het offerte geldigheidstermijn kunnen door Condarmatic Lighting Projects worden aangepast dienovereenkomstig de dan geldende prijsstelling. Condarmatic Lighting Projects behoudt het recht zonder voorafgaande melding prijzen te wijzigen.

2.6 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.7 Indien en voor zover maatvoeringen en technische specificaties door de klant zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de klant. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgaven van de maatvoering en/of technische specificaties zijn voor rekening van de klant.

2.8 De klant dient personeel van Condarmatic Lighting Projects alsook de door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden ter voltooiing van de opdracht.

Artikel 3: Betaling

3.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient te geschieden bij levering dan wel voorafgaande aan de levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 8 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.

3.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts dan indien zij tussen Condarmatic Lighting Projects en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Condarmatic Lighting Projects opgestelde facturen en factuuroverzichten.

3.5 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn waardoor elk aanspraak op garanties vervalt en Condarmatic Lighting Projects zonder enige ingebrekestelling het recht heeft de klant het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 3% (drie procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betaling van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtigde incassokosten bedragen tenminste 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.

3.6 Condarmatic Lighting Projects is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken of de te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaalde voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.

3.7 Betalingen die vanuit de klant aan Condarmatic Lighting Projects plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.

3.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Condarmatic Lighting Projects mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voor zover Condarmatic Lighting Projects niet overgaat tot levering is de klant gehouden aan Condarmatic Lighting Projects de kosten van transport en een bedrag van € 30,- per m² per dag te voldoen totdat levering plaatsvindt, dit ter vergoeding van de kosten die Condarmatic Lighting Projects heeft wegens opslag van de zaak/zaken. Onverlet het recht van Condarmatic Lighting Projects de werkelijke kosten te berekenen aan de klant voor zover deze kosten het eerder genoemde bedrag per m², per dag te boven gaan.

3.9 Indien opdrachtgever een opdracht annuleert geeft deze annulering geen recht op het terugvorderen van een reeds gedane aanbetaling. Het gevolg van een annulering valt onder de risicosfeer van de klant.

Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering

4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling van zaken aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant. Condarmatic Lighting Projects is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.

4.2 Leveringstijden zijn altijd indicatief en nooit te beschouwen als fatale termijnen. Wel heeft Condarmatic Lighting Projects een inspanningsverplichting om de leveringen en/of verlichtingsprojecten binnen de indicatieve termijn die daarvoor is overeengekomen af te ronden. Condarmatic Lighting Projects is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van opgegeven levertijden en/of termijn van uitvoering van het verlichtingsproject, tenzij Condarmatic Lighting Projects schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft bevestigd.

4.3 Na levering, daaronder ook begrepen deelleveringen, gaan alle risico’s ter zake de door de klant gekochte zaken over op de klant, ook indien Condarmatic Lighting Projects nadien nog werkzaamheden (heeft) verricht met of aan de geleverde zaken.

4.4 Al het door Condarmatic Lighting Projects aan de klant geleverde blijft eigendom van Condarmatic Lighting Projects totdat de klant alle verplichtingen uit de met Condarmatic Lighting Projects gesloten Overeenkomst(en) en/of maatwerkoffertes deugdelijk is nagekomen.

4.5 Het eigendom van geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. Het eigendom gaat niet over door enkele overdracht of levering der zaken. Indien de klant de geleverde maar door hem aan Condarmatic Lighting Projects niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en of in pand geeft, en of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan Condarmatic Lighting Projects binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.

4.6 De door Condarmatic geleverde zaken waarvan de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten niet door
de klant is betaald blijven het eigendom van Condarmatic. Het is de klant niet toegestaan deze zaken als zekerheid en of onderpand uit te geven aan derden dan wel te verpanden nog zullen deze zaken deel uit maken van de boedel van de klant.

4.7 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen en identificeerbaar te houden.

4.8 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, dient de klant Condarmatic Lighting Projects hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.9 De Klant machtigt Condarmatic Lighting Projects onherroepelijk om, indien de klant  niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen jegens Condarmatic Lighting Projects, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Klant zal volledige medewerking verlenen aan vorenbedoelde terugname en geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Condarmatic Lighting Projects, en aan door Condarmatic Lighting Projects aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden.

4.10 Indien klant niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, klant een of enige andere van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Condarmatic Lighting Projects niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval klant failliet is verklaard, aan klant surseance van betaling is verleend, klant onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin klant niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, in geval inontvangstneming door klant van de levering achterwege blijft en in geval klant door Condarmatic Lighting Projects is verzocht om zekerheden te stellen voor voldoening van haar verplichtingen en klant  deze zekerheden niet heeft verstrekt en/of deze zekerheden onvoldoende zijn, dan zijn de vorderingen van Condarmatic Lighting Projects onmiddellijk en volledig opeisbaar en is klant  van rechtswege in verzuim. Condarmatic Lighting Projects is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst met klant  en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging van de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van haar verplichtingen.

Artikel 5: Dropshipment

5.1 Onder “dropshipment” wordt verstaan door klant bestelde goederen die door Condarmatic Lighting Projects in opdracht van klant worden afgeleverd op het adres van diens klant.

5.2 Dropshipment leveringen vinden plaats onder de betalingscondities als vermeld in artikel 3.

5.3 klant sluit hierbij, en zonder voorbehoud uit, Condarmatic Lighting Projects te betrekken in enig conflict welke al dan niet door Condarmatic Lighting Projects is veroorzaakt tussen opdrachtgever, diens klant en of relaties tijdens of na de uitvoering van een dropshipment order.

5.4 Condarmatic Lighting Projects is nimmer een partij en of kan aansprakelijk worden gesteld voor schade en of enige kosten bij het uitvoeren van dropshipment orders als zaken niet of onvolledig danwel met schade zijn afgeleverd al dan niet veroorzaakt door Condarmatic.

Artikel 6: Reclamaties, klachten en garanties

6.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare technisch gebreken, door Condarmatic Lighting Projects worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of uiterlijk binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Condarmatic Lighting Projects te reclameren. Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade of het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is, is de klant verplicht om eventuele gebreken binnen 14 dagen na levering van de opdracht of afronding van het verlichtingsproject aan Condarmatic Lighting Projects te melden. Gebeurt dit niet, dan kan de klant geen rechten ontlenen aan haar reclame. Reclames zijn gegrond wanneer op grond van informatie van de klant de gebreken een rechtstreeks gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Condarmatic Lighting Projects, deze zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de geleverde zaken, deze niet zijn verwerkt, behandeld of anderszins zijn bewerkt en er geen sprake is van opzet en/of schuld aan de zijde van de klant.                                                                                                                                      

6.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf door Condarmatic Lighting Projects geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op afwijkingen.

6.3 Indien verwerking of bewerking wordt uitgevoerd op door Condarmatic Lighting Projects geleverde zaken of producten vervalt elke aanspraak op garanties.

6.4 Indien de door Condarmatic Lighting Projects geleverde zaken of producten worden gemonteerd of geïnstalleerd door niet hiertoe gekwalificeerde personen vervalt elke aanspraak op garanties.

6.5 Verwerking, bewerking, montage of doorleveringen van zaken vallen binnen de risicosfeer van de klant. De klant dient vooraf aan het doen van een bestelling, verwerking, bewerking, montage of doorlevering aan derden van door Condarmatic Lighting Projects geleverde zaken zich er van te vergewissen dat deze zaken voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen zoals deze gelden in het land waarin de zaken verblijven, worden verwerkt en of worden toegepast.

6.6 Het in artikel 6.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 8 dagen na factuurdatum middels aangetekend en een gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Condarmatic Lighting Projects.

6.7 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Condarmatic Lighting Projects gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.

6.8 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan door Condarmatic Lighting Projects geleverde zaken en/of materialen hebben verricht.

6.9 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.            

6.10 De geleverde zaken dienen met alle geleverde toebehoren en originele verpakking in de originele staat te verkeren. Tenzij Condarmatic Lighting Projects zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om geleverde zaken te retourneren.

6.11 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Condarmatic Lighting Projects, zal deze garantie ook gelden voor de klant, vooropgesteld deze fabrikant beslist dat de reclamatie terecht is.

6.12 Condarmatic Lighting Projects biedt uitsluitend garantie op door Condarmatic Lighting Projects geleverde verlichtingsproducten. De garantie op door Condarmatic Lighting Projects geleverde zaken die door derden zijn geproduceerd is te allen tijde beperkt tot de (fabrieks-)garantie die door de producent van de betreffende zaken aan Condarmatic Lighting Projects is verstrekt, tenzij Condarmatic Lighting Projects uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bevestigd.

6.13 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk, worden toegepast in overeenstemming met normaal gebruik en onder condities die overeenstemmen met het toegestane gebruik zoals voorgeschreven door Condarmatic Lighting Projects. Onoordeelkundig handelen, onvoldoende zorg en onderhoud voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van materialen, lakken, kunststof delen en andere door Condarmatic Lighting Projects toegepaste en geleverde materialen.

6.14 Indien tijdig is gereclameerd en de reclame naar het oordeel van Condarmatic Lighting Projects gegrond is, zal Condarmatic Lighting Projects de gebreken kosteloos herstellen, zonder dat klant daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Klant is te allen tijde verplicht om Condarmatic Lighting Projects in staat te stellen gebreken te verhelpen.

6.15 Creditering van door Condarmatic Lighting Projects geleverde goederen vindt plaats op basis van de aan klant gefactureerde netto waarde van de geleverde goederen. Andere gefactureerde bijkomende kosten vallen niet onder de goederenwaarde. Hieronder te verstaan portokosten, verzendkosten, en of door klant gemaakte kosten.

6.16 Garanties zijn uitgesloten indien een elektrische installatie waarop producten zijn aangesloten hiervoor niet is ingericht of geschikt is. Hetgeen onder andere betekent dat producten niet worden blootgesteld aan spanningsschommelingen die schade kunnen toebrengen aan de geleverde producten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Condarmatic Lighting Projects is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zij is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan wel door deze derden veroorzaakte schade. Overmacht van een door Condarmatic Lighting projects ingeschakelde derde leidt ook tot overmacht van Condarmatic Lighting Projects.

7.2 De aansprakelijkheid van Condarmatic Lighting Projects ten gevolge van gebreken, alsook ieder andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden dan wel anderszins, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikelen.

7.3 Condarmatic Lighting Projects kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade als genoemd in de Overeenkomst;
b. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Condarmatic Lighting Projects aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Overeenkomst.

7.4 Condarmatic Lighting Projects is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.

7.5 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Condarmatic Lighting Projects leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Condarmatic Lighting Projects afgesloten verzekering aanspraak geeft.

7.6 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voormelde verzekering mocht plaatsvinden, alsmede in alle andere gevallen, is iedere aansprakelijkheid van Condarmatic Lighting Projects beperkt tot het door Condarmatic Lighting Projects voor de desbetreffende Overeenkomst aan klant in rekening gebrachte prijs, met een maximum van € 250,00.

7.7 Condarmatic Lighting Projects is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in of aan de geleverde zaken, respectievelijk de door Condarmatic Lighting Projects verrichte werkzaamheden, indien:
- de schade is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
- het, gelet op de omstandigheden van het geval, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip van levering door Condarmatic Lighting Projects;
- het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van het feit dat de door Condarmatic Lighting Projects geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden in overeenstemming zijn met dwingende (overheids)voorschriften;
- het gebrek te wijten is aan informatie, instructies, gegevens en aanwijzingen die door of namens klant aan Condarmatic Lighting Projects zijn verstrekt.

7.8 Klant vrijwaart Condarmatic Lighting Projects volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Condarmatic Lighting Projects aan klant geleverde zaken respectievelijk de door Condarmatic Lighting Projects verrichte werkzaamheden.

7.9 Elke aansprakelijkheid van Condarmatic Lighting Projects vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de zaken door Condarmatic Lighting Projects zijn geleverd respectievelijk de werkzaamheden door Condarmatic Lighting Projects zijn verricht. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van klant jegens Condarmatic Lighting Projects verjaart door verloop van één jaar nadat klant Condarmatic Lighting Projects schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

Artikel 8: Overmacht & Niet toerekenbare tekortkoming

8.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst of het Verlichtingsproject door overmacht wordt verhinderd of uiterlijk bezwaarlijk wordt, heeft Condarmatic Lighting Projects het recht de Overeenkomst of  het Verlichtingsproject aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst of het Verlichtingsproject te (doen) ontbinden en/of op te zeggen, dan wel de Overeenkomst of het Verlichtingsproject op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Condarmatic Lighting Projects geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Condarmatic Lighting Projects niet in staat is haar verplichtingen jegens klant na te komen.

8.2
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8.3 Condarmatic Lighting Projects kan zich ook met succes op overmacht beroepen in het geval indien de overmacht zich voordoet nadat Condarmatic Lighting Projects had moeten nakomen.        

Artikel 9: Ontbinding

9.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surcéance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Condarmatic Lighting Projects het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Dit ter hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Condarmatic Lighting Projects op de klant heeft of krijgt dadelijk en per direct opeisbaar.

9.2 Indien de klant, om welke reden dan ook, een door klant verstrekt opdracht annuleert, is de klant aan Condarmatic Lighting Projects, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Dit onverminderd het recht van Condarmatic Lighting Projects op een vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering ontstane schade te verhalen op deze klant.

Artikel 10: Geheimhouding

Het is relaties van Condarmatic Lighting Projects die toegang en inzicht hebben gekregen tot interne informatie van Condarmatic Lighting Projects niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze te kopiëren, verveelvoudigen en of openbaar te maken nog deze uit te reiken aan anderen. Onder interne informatie wordt verstaan financiële gegevens, vertrouwelijk documenten, prijslijsten, contracten, kortingsafspraken en overeenkomsten dan wel informatie waarvan kan worden gesteld de deze een vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 11: Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Condarmatic Lighting Projects en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Model- en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Alle prijzen op zijn exclusieve BTW, tenzij anders vermeld. Op alle zaken via Condarmatic Lighting Projects en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 12: Geschillen

De gerechtelijke instanties in het arrondissement Breda zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Condarmatic Lighting Projects en haar klanten bestaande geschillen.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Condarmatic Lighting Projects gedaan of aangegaan.


Raamsdonk, 02 augustus 2023

Directie Condarmatic Lighting Projects (scheepvaartverlichting.nl)

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »